จำนวนค้นพบ : 276 รายการ Login
หน่วยงาน/แผนก/ตึก/งานเบอร์ภายในบุคลากรตึกชั้นเบอร์สำนักงาน
งาน IC 60517    
งานซักฟอก60164กำเนิดไอนํ้า    
งานวิจัย ผรส. โทรสาร (FAX )( 053 ) 273201งานวิจัย ผรส. โทรสาร (FAX )   
งานอาคารสถานที่60254ชั้น 4 งานเกษตร(ขายผัก)    
งานอาคารสถานที่60266สนง. อาคารสถานที่    
ญาติผู้ป่วยตึกสหทัย 2 60378    
ป้อมยาม รปภ. 60133ป้อมยาม รปภ.    
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ 60353ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ    
ร้านข้าวคุณแบงค์60159ร้านข้าวคุณแบงค์   
ร้านน้ำปั่น(คุณตุ๊กตา) 60540ร้านน้ำปั่น(คุณตุ๊กตา)    
ร้านเพื่อน 60140ร้านเพื่อน    
โรงผลิตน้ำ60528โรงผลิตน้ำ   
ศาลาญาติเยี่ยมชาย 60131    
ศาลาญาติเยี่ยมหญิง 60247    
ศูนย์จำหน่าย 60170    
องค์กรแพทย์ โทรสาร FAX (053) - 203183    
คลินิกแพทย์แผนไทย60127  0 
งานผลิตยา60551  0 
ร้านกาแฟปลายฟ้า60456ร้านกาแฟปลายฟ้า 0 
โรงพยาบาลสวนปรุง(053) 908500 Fax.(053) 908595 สวนปรุง 0 
งานวิจัยกรม (ภัทรพร) ศูนย์คุณภาพ60426, 60504 ER ชั้น11 
ตึกกรุณา 160526, 60537 ตึกกรุณา 11 
ตึกกรุณา 260290, 60291 ตึกกรุณา 22 
ตึกกรุณา 360130, 60508 ตึกกรุณา 33 
ตึกขนาน (หน.) 60510 ตึกขนาน  
ตึกขนาน 1 60298 ตึกขนาน1 
ตึกขนาน 2 60598 ตึกขนาน2 
ตึกจิระ (หน.) 60374 ตึกจิระ1 
ตึกจิระ ชั้น 1 60141 ตึกจิระ1 
ตึกจิระ ชั้น 2 60142,60375 ตึกจิระ2 
ตึกปัญญา ( หน.) 60530 ตึกปัญญา1 
ตึกปัญญา ชั้น 1 60529,60535 ตึกปัญญา1 
ตึกปัญญา ชั้น 2 60531,60532 ตึกปัญญา2 
ตึกปัญญา ชั้น 3 60533,60534 ตึกปัญญา3 
ตึกฝ้ายคำ ( หน.) 60203 ตึกฝ้ายคำ1 
ตึกฝ้ายคำ ชั้น1 60385,60386 ตึกฝ้ายคำ1 
ตึกฝ้ายคำ ชั้น2 60349 ตึกฝ้ายคำ2 
ตึกภาวนา ( หน.) 60537 ตึกภาวนา1 
ตึกเมตตา ( หน. ) 60380 ตึกเมตตา1 
ตึกเมตตา ชั้น 1 60150,60381 ตึกเมตตา1 
ตึกเมตตา ชั้น 2 60163 ตึกเมตตา2 
ตึกวิสุทธา ( หน.) 60394 ตึกวิสุทธา1 
ตึกวิสุทธา ชั้น 1 60393 ตึกวิสุทธา1 
ตึกวิสุทธา ชั้น 2 60395,60507 ตึกวิสุทธา2 
ตึกสหทัย 1 (หน.) 60156 ตึกสหทัย1 
ตึกสหทัย 1 ชั้น 1 60157 ตึกสหทัย1 
ตึกสหทัย 2 (หน.) 60515 ตึกสหทัย2 
ตึกสหทัย 2 ชั้น 2 60295 ตึกสหทัย2 
ตึกอารี (หน.) 60511 ตึกอารี1 
ตึกอารี ชั้น 1 60372,60373 ตึกอารี1 
ตึกอารี ชั้น 2 60371,60523 ตึกอารี2 
บ้านคุณก้องเกียรติ 60185 บ้านพัก  
บ้านคุณธัญธร 60274 บ้านพัก  
บ้านคุณนิกร 60446 บ้านพัก  
บ้านคุณปฑิตตา 60220 บ้านพัก  
บ้านคุณภานุวัฒน์ 60224 บ้านพัก  
บ้านคุณวันทอง 60201 บ้านพัก  
บ้านคุณวาสนา 60179 บ้านพัก  
บ้านคุณวินัย 60219 บ้านพัก  
บ้านคุณสมาน 60196 บ้านพัก  
บ้านคุณสำราญ 60228 บ้านพัก  
บ้านคุณสุภาพ 60275 บ้านพัก  
บ้านคุณสุภาพร 60363 บ้านพัก  
บ้านคุณสุวคนธ์ 60194 บ้านพัก  
บ้านคุณอิงอร 60233 บ้านพัก  
บ้านนศ.ป.โท ชาย 60369,60382 บ้านพัก  
บ้านพักแถวคุณกำจร 60229 บ้านพัก  
บ้านพักแถวคุณฐิติพงษ์ 60218 บ้านพัก  
บ้านพักแถวคุณนิตย์ 60226 บ้านพัก  
บ้านพักแถวคุณพิพัฒน์ 60230 บ้านพัก  
บ้านพักแถวคุณเรณู 60195 บ้านพัก  
บ้านพักแถวคุณวรพจน์ 60232 บ้านพัก  
บ้านพักแถวคุณวิเชียร 60138 บ้านพัก  
บ้านพักนศ.ชาย(ข้างER)60137,60174 บ้านพัก  
ปฐมา60527นางสาวพรรณิภา บัวทองปฐมา0 
(แฟลต)60279 แฟลตข้าราชการหญิง0 
คุณกรรณิการ์+คุณสุภารัตน์ (แฟลต)60278 แฟลตข้าราชการหญิง  
คุณดลฐสรณ์ พีรวิเศษวงษ์ (แฟลต)60257 แฟลตข้าราชการหญิง  
คุณนํ้าฝน+คุณฐิตารีย์ (แฟลต)60225 แฟลตข้าราชการหญิง  
คุณวิชชุดา (แฟลต)60262 แฟลตข้าราชการหญิง  
คุณวีรินท์ (แฟลต)60172 แฟลตข้าราชการหญิง  
แฟลตพยาบาล 1 (ชั้น 1 )60265 แฟลตพยาบาล 11 
แฟลตพยาบาล 1 (ชั้น 2 )60211 แฟลตพยาบาล 12 
แฟลตพยาบาล 1 (ชั้น 3 )60217 แฟลตพยาบาล 13 
แฟลตพยาบาล 2 (ชั้น 1 )60264 แฟลตพยาบาล 21 
แฟลตพยาบาล 2 (ชั้น 2 )60255 แฟลตพยาบาล 22 
แฟลตพยาบาล 2 (ชั้น 3 )60256 แฟลตพยาบาล 23 
VIP เก่า (แฟลตแพทย์)60258 แฟลตแพทย์  
VIP ใหม่ (แฟลตแพทย์)60277 แฟลตแพทย์  
นพ.กิตติพงศ์ (แฟลตแพทย์)60158 แฟลตแพทย์  
นพ.จักริน (แฟลตแพทย์)60249 แฟลตแพทย์  
นพ.ภูมินทร์ (แฟลตแพทย์)60281 แฟลตแพทย์  
นพ.มนตรี (แฟลตแพทย์)60175 แฟลตแพทย์  
พญ.จรรยพร (แฟลตแพทย์)60178 แฟลตแพทย์  
พญ.หทัยชนนี (แฟลตแพทย์)60276 แฟลตแพทย์  
ห้องนอนแพทย์เวรนอก (แฟลตแพทย์)60259 แฟลตแพทย์  
ห้องนอนแพทย์เวรใน (แฟลตแพทย์)60263 แฟลตแพทย์  
กาแฟธารา60559กาแฟธาราลานจอดรถหน้า รพ.0 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10(053) - 203676โทรสาร FAX ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10(053) 203675, 280556สายตรง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1060181ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1060355นพ.มนตรี ( ผอ. ) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1060361,60356งานบริหาร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1060367,60357วิชาการ+แม่บ้าน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  
ห้วยดินดำ053-106090 ห้วยดินดำ0 
Hotline. 60250 อาคารจิตเวชฉุกเฉิน ( ER)  
Hotline. สายตรง 053 – 276750 อาคารจิตเวชฉุกเฉิน ( ER)  
Mcc. 60289 อาคารจิตเวชฉุกเฉิน ( ER)  
Mcc. สายตรง 053-201191,1323 อาคารจิตเวชฉุกเฉิน ( ER)  
คลังยาใน ชั้น 260147ภญ.กาญจนา หัตถสินอาคารจิตเวชฉุกเฉิน ( ER)  
คลังยาใน ชั้น 260152งานปรับแฟ้มยา อาคารจิตเวชฉุกเฉิน ( ER)  
คลังยาใน ชั้น 260190งานจ่ายยาผู้ป่วยใน อาคารจิตเวชฉุกเฉิน ( ER)  
คลังยาใน ชั้น 260216งานปรับแฟ้มยา อาคารจิตเวชฉุกเฉิน ( ER)  
ฝ่ายการเงินและบัญชี60345,60313การเงินผู้ป่วยใน นางจริชาติ จ้อยกลิ่นอาคารจิตเวชฉุกเฉิน ( ER)1 
ศูนย์จำหน่าย 60377นายประดิษฐ์ วิกันอาคารจิตเวชฉุกเฉิน ( ER)  
ห้องตรวจ ER. 60287 อาคารจิตเวชฉุกเฉิน ( ER)  
ห้องเวรพยาบาลER. 60288 อาคารจิตเวชฉุกเฉิน ( ER)  
กลุ่มงานจิตวิทยา60162,60330,60334 อาคารจิตสันติ3 
กลุ่มงานจิตวิทยา60338นางสาวธิดารัตน์ ศรีสุโข (หน.) อาคารจิตสันติ3 
กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 60243กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อาคารจิตสันติ2 
กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 60329ห้องตรวจจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอาคารจิตสันติ2 
กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 60524หน้าห้องตรวจจิตเวชเด็กฯ อาคารจิตสันติ2 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการและสารสนเทศ60151งานซ่อมคอม ฯ นายปกรณ์ ปันแก้ว,นายอภิชาต วงค์ใจอาคารจิตสันติ3 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการและสารสนเทศ60166งานคอม นายวีรยุทธ สุวรรณศรีอาคารจิตสันติ3 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการและสารสนเทศ60187นางจำรูญศรี หน่อคำ (หน.) อาคารจิตสันติ30-5390-8533
กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการและสารสนเทศ60364งานคอม นายอาคม สิทธิโชคธนารักษ์อาคารจิตสันติ3 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการและสารสนเทศ60370งานคอม นางวารินทร์ คุณยศยิ่งอาคารจิตสันติ3 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการและสารสนเทศ60486งานแผน นายรัฐดล สายบุญผ่อง (เอ็ม),นส.ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง (จือ) ,นส.ศิวนาถ ไชยกันทา (จ๊ะโอ๋)อาคารจิตสันติ3 
กลุ่มงานเวชระเบียน60173ชั้นลอย อาคารจิตสันติ1 
กลุ่มงานเวชระเบียน60245นายมานะ ชัยสาร (หน.) อาคารจิตสันติ1 
กลุ่มงานเวชระเบียน60325ห้องทำบัตรเบอร์ 1 อาคารจิตสันติ1 
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์60113นางกรองจิตต์ วงศ์สุวรรณ (หน.)อาคารจิตสันติ2 
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์60205,60206,60208งานสังคม ฯ อาคารจิตสันติ1 
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์60207ธุรการสังคมฯ อาคารจิตสันติ1 
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์60319หน้าห้องนักสังคมฯ อาคารจิตสันติ1 
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์60320,60347สังคมฯชั้นลอย อาคารจิตสันติ1 
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์60322นางสาวเจริญพร กิจชนะพานิชย์อาคารจิตสันติ2 
เคาน์เตอร์หน้าห้องประชุม 60314 อาคารจิตสันติ4 
งานMatrix60505คุณก้องเกียรติอาคารจิตสันติ1 
งานทันตกรรม ชั้น 260124เคาน์เตอร์ทันตกรรม อาคารจิตสันติ2 
งานทันตกรรม ชั้น 260213,60121ทพญ.ภารณี ชวาลวุฒิอาคารจิตสันติ20-5390-8528
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160111จุดรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160118ชั้นลอย OPD อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160120ห้องตรวจ 1 อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160128ห้องตรวจ 2 อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160189ห้องประชุมชั้นลอย อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160204ห้องตรวจ 5 อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160223จุดคัดกรองรับRefer อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160240ห้องยาเดิม NO 2 อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160317บริการก่อนพบแพทย์ 12(Per) 60317อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160318บริการก่อนพบแพทย์ 11 (Add) 60318อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160323หน้าห้องตรวจ อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160327ห้องตรวจ 3 อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160328ห้องฉีดยา NO 9 อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160339ห้องตรวจ 4 อาคารจิตสันติ1 
งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น160341ห้องเบอร์ 10 อาคารจิตสันติ1 
งานเภสัชกรรม ชั้น 1 (คลังยานอก)60115,60324งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก อาคารจิตสันติ1 
งานเภสัชกรรม ชั้น 1 (คลังยานอก)60193งานเตรียมยา – ผสมยาอาคารจิตสันติ1 
งานเภสัชกรรม ชั้น 1 (คลังยานอก)60235คลังยาย่อยชั้นลอย อาคารจิตสันติ1 
งานเภสัชกรรม ชั้น 1 (คลังยานอก)60241ยาไปรษณีย์ อาคารจิตสันติ1 
งานเภสัชกรรม ชั้น 260312,60366,60383ธุรการเภสัชกรรม อาคารจิตสันติ2 
งานเภสัชกรรม ชั้น 260343ภญ.ดร.วนิดา พุ่มไพศาลชัย (หน.) อาคารจิตสันติ20-5390-8529
งานศิลปกรรม60316นายถนอม ขาวอินอาคารจิตสันติ4 
งานห้องสมุด60125นางณิศา ศรียานันทกูลอาคารจิตสันติ3 
งานห้องสมุด60333นางทัศนีย์ ศรีบุญเรืองอาคารจิตสันติ3 
ฝ่ายการเงินและบัญชี60209การเงินผู้ป่วยนอก นางอำภา บุญชัยอาคารจิตสันติ1 
ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์60123นางสาวพนิตตา ฎาสุรินทร์ (เลขา) อาคารจิตสันติ3 
ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์60192,60292,60299ศูนย์วิทยุ อาคารจิตสันติ1 
ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์60215นางสาวลดา คำทอง (งานโสต) อาคารจิตสันติ3 
ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์60222นายสยาม สุคันธมาลา (หน.โสต ) อาคารจิตสันติ3 
ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์60222นายนิกร เปลี่ยววิญญาอาคารจิตสันติ30-5390-8537
ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์60242ประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถาม อาคารจิตสันติ1 
ห้องเข้ากลุ่มชั้นลอย 60347,60351 อาคารจิตสันติ1 
ห้องประชุมควบคุมเสียง 60119 อาคารจิตสันติ4 
หัวหน้างานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก60555ดวงเดือน นรสิงห์อาคารจิตสันติ1 
งานบำรุงรักษา60136นายสุภาพ ปกป้อง ( หน.) อาคารซ่อมบำรุง00-5390-8519
งานบำรุงรักษา60200เวรนอนช่าง อาคารซ่อมบำรุง  
งานบำรุงรักษา60300นายวิเชียร บุญชัย (รับงาน) อาคารซ่อมบำรุง1 
งานบำรุงรักษา60311ช่างเครื่องมือแพทย์(นายสมชาย จิโน) อาคารซ่อมบำรุง  
งานบำรุงรักษา60600งานไฟฟ้า อาคารซ่อมบำรุง  
งานบำรุงรักษา60601งานครุภัณฑ์ อาคารซ่อมบำรุง  
งานซักฟอก60183นางวรันธร แก้วชำนาญ (หน.) อาคารซักฟอก  
งานซักฟอก60214งานซักฟอกเอกชน อาคารซักฟอก  
งานซักฟอก60379,60248ผ้าพันสำลี,ซัพพลาย อาคารซักฟอก  
ฝ่ายพัสดุ (ชั้นล่าง) 60365งานคลังพัสดุ(ชั้นล่าง) อาคารนันทนาการ0 
โรงยิม 60321โรงยิม อาคารนันทนาการ  
กลุ่มการพยาบาล60132ห้องเวรพยาบาลตรวจการณ์ อาคารปฐมา  
กลุ่มการพยาบาล60182ห้อง Sleep Lab อาคารปฐมา  
กลุ่มการพยาบาล60244นางสาววรรณี ริมวิทยากรอาคารปฐมา  
กลุ่มการพยาบาล60253 อาคารปฐมา  
กลุ่มการพยาบาล60268หอพักชั้น1 อาคารปฐมา  
กลุ่มการพยาบาล60270หอพักชั้น 2 อาคารปฐมา  
กลุ่มการพยาบาล60271,60284หอพักชั้น 3 อาคารปฐมา0 
กลุ่มการพยาบาล60272,60285หอพักชั้น4 อาคารปฐมา  
กลุ่มการพยาบาล60518 อาคารปฐมา  
งานวิจัย ผรส. 60525,60236งานวิจัย ผรส. อาคารฟื้นฟู2 
งานฟื้นฟู60144งานเย็บผ้า ชั้น2 อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ  
งานฟื้นฟู60212,60127ฟื้นฟู บน อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ  
งานฟื้นฟู60252ฟื้นฟู ล่าง อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ  
โรงพิมพ์60148โรงพิมพ์ ชั้น 1อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ  
โรงพิมพ์60237โรงพิมพ์ ชั้น 2อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ  
งานโภชนาการ60135นางสาววรวรรณ วงษ์มงคล (หน.) อาคารโภชนาการ00-5390-8519
งานโภชนาการ60202ทำอาหาร อาคารโภชนาการ  
งานโภชนาการ60368งานเอกชน อาคารโภชนาการ  
งานฟื้นฟู60134งานเซรามิก + หัตถกรรม อาคารอาชีวบำบัดชาย  
งานฟื้นฟู60303นางอังคณา สารคำ (หน.) อาคารอาชีวบำบัดชาย  
งานฟื้นฟู60305,60304โรงเลี้ยงอาหาร ,ตัดผม อาคารอาชีวบำบัดชาย  
งานฟื้นฟู60308นางสาวอรอุมา ภูโสภา อาคารอาชีวบำบัดหญิง  
งานฟื้นฟู60309นางอังคณา สารคำ (หน.)อาคารอาชีวบำบัดหญิง0 
งานฟื้นฟู60310 อาคารอาชีวบำบัดหญิง  
งานสิทธิบัตร60161นางสาวนิโลบล วงค์กันทาอาคารอุบลรัตน์1 
Matrix propram ห้องกลุ่ม60405 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
กลุ่มการพยาบาล60116นางสุมิตรา ศรสุวรรณ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา4 
กลุ่มการพยาบาล60165นางทิพศมัย ทายะรังษี อาคารอุบลรัตนราชกัญญา4 
กลุ่มการพยาบาล60177,60326ธุรการกลุ่มการพยาบาล อาคารอุบลรัตนราชกัญญา4 
กลุ่มการพยาบาล60283นางสาวราณี พรมานะจิรังกุลอาคารอุบลรัตนราชกัญญา4 
กลุ่มการพยาบาล60301นส.ประหยัด ประภาพรม (หน. กลุ่มการ ) อาคารอุบลรัตนราชกัญญา40-5390-8542
กลุ่มการพยาบาล60498อ.ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรีอาคารอุบลรัตนราชกัญญา4 
กลุ่มงานเทคนิคบริการและรังสีการแพทย์ 60403,60404X-RAY น.ส.สุวรรณา อินตะนัย (หน่อย)อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
การเงิน60466น.ส.สิขเรศ ทองทศอาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
งานการเจ้าหน้าที่60447นางจีราพร อับดุลเลาะอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
งานการเจ้าหน้าที่60448นางอุบลวรรณ พิศไทยอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
งานการเจ้าหน้าที่60449นางสาวดลฐสรณ์ พีรวิเศษวงษ์ (หน.) อาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
งานถ่ายเอกสาร 60430 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
งานธุรการ60451 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
งานธุรการ60452นายศักดิ์ชัย ทานาราชอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
งานธุรการ60453นางแสงจันทร์ บุญศรี,นายบัณฑูรย์ เชียงบุญอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
งานพัฒนาศักยาภาพเครือข่าย60516นางเกษสุดา ชินวัตรอาคารอุบลรัตนราชกัญญา4 
งานยานพาหนะ 60168,60458 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
งานวิจัยองค์กรแพทย์ 60444นางบุณฑริกา ชินชัยอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
งานสิทธิบัตร60485นางอำไพ รุ่งปุญญพัฒน์,นายอนุวัฒน์ ชุมแสงอาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
ชมรมสานสัมพันธ์ 60408 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
ฝ่ายการเงินและบัญชี60239นางสาวจันทร์จิรา ความหมั่น,นางแสงเดือน กองแก้วอาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
ฝ่ายการเงินและบัญชี60465ศิริวรรณอาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
ฝ่ายการเงินและบัญชี60467นางพัชราภร คำมีมูล,นางแสงล้า คำเมืองใจอาคารอุบลรัตนราชกัญญา20-5390-8516
ฝ่ายการเงินและบัญชี60468นางศิริพร พรหมแก้ว (หน.) อาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
ฝ่ายการเงินและบัญชี60470นางสาวกรรณิกา ศรีรัตนาอาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
ฝ่ายพัสดุ60433 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
ฝ่ายพัสดุ60454นางสาววีรินท์ อุดมยศพันธุ์ (หัวหน้า)อาคารอุบลรัตนราชกัญญา20-5390-8514
ฝ่ายพัสดุ60460,60431,60432สมปรารถณาอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
ศูนย์ Excellence Center60512 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา4 
ศูนย์คุณภาพ60501นางภัทรพร เทียนทองอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 60483,60503 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
สำนักงานผู้อำนวยการ60112นางวาสนา อริยานนท์,นางจันทร์จิรา ทุนกาศอาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
สำนักงานผู้อำนวยการ60234นางดาราลักษณ์ สุชาติ (เลขานุการผู้อำนวยการ) อาคารอุบลรัตนราชกัญญา30-5390-8503
สำนักงานผู้อำนวยการ สายตรง053- 273953, 274825 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
สำนักงานรองบริหารทั่วไป60117,60342นางสาวชยาภรณ์ ปันทะโชติ (เลขา ) อาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
สำนักงานรองบริหารทั่วไป60450 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา30-5390-8504
สำนักงานรองบริหารทั่วไป60459 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
สำนักงานองค์กรแพทย์ 60438,60457 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
หน้าห้องประชุมพลอยไพลิน 60513 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา5 
ห้อง BIO 60413 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
ห้องควบคุม Sleedleb 60415 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
ห้องควบคุมเสียง 60519 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา5 
ห้องจัดอาหาร ผอ. 60464 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
ห้องตรวจคลื่นสมอง EEG 60423 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
ห้องปฏิบัติการ(Lab) 60410,60411 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
ห้องปฏิบัติการ(Lab) 60412,60415นางสาวณัฐวีณ์ญา กันทะ (หน.)อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
ห้องประชุมข้างลิฟท์60401 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
ห้องประชุมคุณพุ่ม 60420 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
ห้องประชุมชั้น 4 60512 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา4 
ห้องประชุมสิริกิติยา 60477 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
ห้องประชุมองค์กรแพทย์60445 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
ห้องผู้อำนวยการ 60122 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา3 
ห้องอาหาร 60421 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา1 
องค์กรแพทย์60434นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
องค์กรแพทย์60435นพ.จักริน ปิงคลาศัยอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
องค์กรแพทย์60436พญ.จรรยพร เจียมเจริญกุลอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
องค์กรแพทย์60437พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้วอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
องค์กรแพทย์60439นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ,นพ.นายพิเศษ เมธาภัทรอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
องค์กรแพทย์60440นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดีอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
องค์กรแพทย์60441นพ.กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุลอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
องค์กรแพทย์60442นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์ ,นพ.ภาณุ คูวุฒยากรอาคารอุบลรัตนราชกัญญา2 
สิทธิบัตร60604 อุบลรัตน์260604
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา60340 อุบลรัตนราชกัญญา4 
หมอภานุ60560 อุบลรัตนราชกัญญา4